23_03_TOR
NOU BARNAHUS A TORTOSA

Primer premi. 2023

Nova Unitat Integrada d'Atenció a Infants i Adolescents a TortosaLa implantació de l'edifici en el solar se centra en la parcel·la  deixant un coixí enjardinat a tot el perímetre ajudant a la privacitat dels espais interiors i permetent que els usuaris puguin gaudir en tot moment d'un espai natural i privat. Una gran coberta longitudinal a dues aigües, vol assimilar-se a la idea de casa arquetípica creant espais interiors més acollidors i recollits.

L'edifici, de forma prismàtica, es distribueix a través d'un corredor central. El vestíbul situat en un espai central forma l'accés creant permeabilitat entre el front de carrer i el jardí interior.

Es proposa un esquema estructural clar i racional que doti a l'equipament de la màxima flexibilitat d'usos i la racionalització dels materials. L'envolupant es genera a través de sistemes prefabricats lleugers, amb una façana d'entramat lleuger. La coberta es composa de bigues de fusta laminada i panells sandwich. Es proposa un edifici compacte aconseguint reduir els m² construïts. Aquest estalvi es podrà repercutir en una millora de l'eficiència energètica amb millores en l'aïllament de l'evolvent i els sistemes de producció.Localització/ Tortosa
Superficie/ 350m2
Client/ infraestructures.cat
Any/ 2023